เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้งานเว็บไซต์ www.bailek.com

1. ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ
2. ห้ามใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ ในการแทรกแซงข้อมูล หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้
3. www.bailek.com ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้า บริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ต่างๆ รวมถึงบทความที่เป็นความรู้ด้านการเงิน ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ดังนั้นทางเราไม่รับรองหรือรับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ
4. ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือ
5. โฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆ ทาง www.bailek.com ไม่อาจรับรองผิดพลาดและไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ
6. ห้ามทำการคัดลอกเนื้อหาหรือภาพทั้งสิ้นจากเว็บไซต์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการนำเนื้อหาไปใช้เพื่อการค้าก่อนได้รับการอนุญาต
7. ห้ามทำการเชื่อมโยง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด
8. www.bailek.com จะไม่รับผิดต่อความ เสียหายทุกประการ อันเกิดจากการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง – รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์
9. www.bailek.com ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
10. www.bailek.com ขอสงวนสิทธิในการไม่ อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
การเปิดเผยข้อมูล
www.bailek.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับจ้างหรือสถาบันการเงิน ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกรรมดังกล่าว ให้เสร็จสมบูรณ์ในนามของท่าน หรือเพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพของท่าน ได้รับอนุญาตหรือมีการบังคับตามกฎหมาย มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายหรือจำเป็นต่อการตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยว่าขัดต่อกฎหมาย
กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย